HTML数组的基本操作(增删改查、删除重复元素)

一、创建数组

var testArray = new Array(); 

二、数组中添加元素

1)在数组的开头添加新元素 - unshift()

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.unshift("Lemon","Pineapple");
结果:

Lemon,Pineapple,Banana,Orange,Apple,Mango
2)在数组的第2位置添加一个元素 - splice()

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(2,0,"Lemon","Kiwi");

结果:

Banana,Orange,Lemon,Kiwi,Apple,Mango
分析:

arrayObject.splice(index,howmany,item1,.....,itemX)
index 必需。整数,规定添加/删除项目的位置,使用负数可从数组结尾处规定位置。
howmany	必需。要删除的项目数量。如果设置为 0,则不会删除项目。
item1, ..., itemX可选。向数组添加的新项目。
3)数组的末尾添加新的元素 - push()

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.push("Kiwi")
结果:

Banana,Orange,Apple,Mango,Kiwi

三、判断元素是否在数组内

function contains(arr, obj) { 
  var i = arr.length; 
  while (i--) { 
    if (arr[i] === obj) { 
      return true; 
    } 
  } 
  return false; 
}
使用:

var arr = new Array(1, 2, 3); 
contains(arr, 2);//返回true 
contains(arr, 4);//返回false 

四、删除指定值元素

function removeByValue(arr, val) {
 for(var i=0; i<arr.length; i++) {
  if(arr[i] == val) {
   arr.splice(i, 1);
   break;
  }
 }
}
使用:

var somearray = ["mon", "tue", "wed", "thur"]
removeByValue(somearray, "tue");
//somearray will now have "mon", "wed", "thur"

五、除去数组中的重复元素

function unique(arr) {
  var result = [], hash = {};
  for (var i = 0, elem; (elem = arr[i]) != null; i++) {
    if (!hash[elem]) {
      result.push(elem);
      hash[elem] = true;
    }
  }
  return result;
}
使用:

var arr = [1,2,2,3,7,8,5,4,4,3,6,2,1];
console.log(unique(arr));
结果:
1,2,3,7,8,5,4,6


转载请注明出处http://blog.csdn.net/chen_gp_x

©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值